';
Preloader logo
Melius Assistans Integritetspolicy
Information om personuppgiftsbehandling

Inom Melius Assistans behandlar vi uppgifter om dig och hur du ska använda våra tjänster. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned i det här dokumentet.

Vilken typ av data vi behandlar

Kunduppgifter och anställda uppgifter omfattar följande:
Namn, adress, e- postadress, telefonnummer, personnummer, vårdnadshavare, anhöriga, uppgift om sociala insatser och uppgift om hälsa.

Kontaktpersoner hos myndigheter och företag, samlar vi in dessa uppgifter:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, befattning och arbetsgivare.
Sökande av arbete hos oss: omfattar uppgifter om namn, utbildning, arbetslivserfarenhet, referenspersoner, kontaktinformation, familjerelationer och intressen.

Uppgifter som samlas in via nyhetsbrev eller formulär på hemsidan omfattar:
Namn, telefonnummer, e-postadress

Med vilket stöd behandlar vi personuppgifter?

Melius ska för all behandling av personuppgifter ha stöd av minst en av följande rättsliga grunder:
1. Samtycke – den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål
2. Avtal – Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige
3. Rättslig förpliktelse – behandling krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse utifrån lag eller författning som åligger den personuppgiftsansvarige
4. Intresseavvägning – Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet

Hur vi samlar data

Vi samlar in och behandlar uppgifter
• Som du har lämnat själv i samband med att du blev kund eller anställd hos oss och när du kommunicerar med oss, t ex beställer våra tjänster, kontaktar kundservice osv.
• Som skapas när du beställer/använder någon av våra tjänster, t ex när du surfar på
www.meliusassistans.se
• Som samlas in genom att våra webbsidor, via cookies som samlar information från
din webbläsare.
• Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev.
• Om du anmäler dig till våra utbildningar eller informationsträffar
Vilken typ av uppgifter vi behandlar om dig beror på vilken/vilka tjänster du köper från oss.

Så här använder vi data

För att vi ska få behandla kund/anställdas uppgifter måste behandlingen ske enligt gällande integritetslagstiftning som baseras på en legal grund. Det betyder att behandlingen måste göras baserat på någon av följande anledningar: behandlingen är nödvändig (i) för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller (ii) för att vi inom Melius Assistans ska uppfylla en rättslig skyldighet, (iii) du har samtyckt till behandlingen, eller (iv) efter en intresseavvägning.

Nedan hittar du exempel på ändamål för vilka vi behandlar dina kunduppgifter och vilken den rättsliga grunden är vid sådan behandling.

Kunduppgifter
Behandling av personuppgifter sker utifrån rättslig förpliktelse baserat på de lagar och förordningar som styr vår verksamhet (Socialtjänstlag, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och Hälso- och sjukvårdslagen).

Vi har en skyldighet att dokumentera insatser och att spara dokumentationen en viss tid innan den får gallras eller överlämnas till uppdragsgivaren. Behandling av personuppgifter sker även utifrån avtal med rättslig grund med uppdragsgivaren. Vi behandlar därför även personuppgifter för att uppfylla avtal eller för att kunna ingå ett avtal, till exempel behandling av personuppgifter inför en placering eller ett uppdrag.

Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål. Rättslig förpliktelse, Avtal

För att kommunicera med dig om tjänsterna
Vi behandlar personuppgifter för att göra en bedömning inför ett uppdrag eller en placering om en verksamhet kan ta emot den det berör före ett avtal ingås med en eventuell uppdragsgivare.

Tidigare kund
Vi har en skyldighet utifrån svensk lagstiftning att under en viss tid spara uppgifter om tidigare kunder även efter de inte längre är aktuella hos oss. Uppgifterna gallras när vi inte längre har stöd i lag för att spara dem. De uppgifter som inte har lagstöd gallras i samband med avslutat uppdrag.

Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål än nämnt.

För att utveckla nya tjänster
Vi analyserar kunduppgifter i syfte att förbättra vår verksamhet, optimera våra befintliga tjänster, utveckla nya tjänster, utveckla produktportföljer samt för vårt arbetssätt. Sådan behandling gör vi genom att sammanställa statistik över tex beställningar. Den rättsliga grunden för behandlingen av kunduppgifter är då ett berättigat intresse.

Behandling för marknadsföringsändamål
Vi behandlar data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig. Sådan marknadsföring kan vi komma att skicka till dig via e-post, sms, brev och telefon, samt genom personaliserad marknadsföring på publika webbsidor. Vi utför även profilering. Det innebär att vi sammanställer information vi har fått från dig (och information som skapas när du använder våra tjänster) med data som vi får från andra parter och skapar en kundbild över dig. Vi använder också profileringen för att undersöka om du är nöjd med den personliga service som vi erbjuder dig.

Vi gör denna typ av behandling av kunduppgifter baserat på en intresseavvägning.

Vem vi delar med oss av data till

Ibland kan det vara nödvändigt för oss att anlita underleverantörer för att kunna leverera våra tjänster till dig. Vi är då fortsatt ansvariga för den behandling av dina kunduppgifter som vi eller underleverantör utför på vårt uppdrag. Sådana underleverantörer får då inte använda datan för andra ändamål än de som vi anger. Delningen av dina uppgifter görs då i syfte att uppfylla avtalet mellan oss.

Myndigheter
Vi är ibland, baserat på lag eller myndighetsbeslut, skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som följer av beslutet till myndigheter, t ex till polisen. Den rättsliga grunden för denna behandling är uppfyllande av en rättslig skyldighet.

SOS Alarm
Vi kan komma att lämna ut data, vilket även kan omfatta uppgift om din geografiska position till SOS Alarm både för att räddningstjänsten ska kunna utföra sina uppdrag men även för befordran av viktigt meddelande till allmänheten. Den rättsliga grunden för denna behandling är uppfyllande av en rättslig skyldighet.

Hur länge vi sparar data

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under viss tid för att uppfylla lagstiftning. Så länge du är kund hos oss och inte mer än under tre år därefter sparar vi dina kunduppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i viss längre tid.

Dina Rättigheter

Den nya dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna. Nedan hittar du en genomgång av vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du kan kontakta oss för att få veta mer om hur vi behandlar dina uppgifter.

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få vissa uppgifter raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakta oss på personuppgifter@meliusassistans.se eller genom att ringa till oss på 020-151 100.

Datainspektionen är svensk tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till

Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, vars kontaktuppgifter du hittar här:
https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

Rätt till registerutdrag
Du ska kunna veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Därför har du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett registerutdrag från oss. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. Vid en begäran om registerutdrag kommer vi att begära att du identifierar dig på ett säkert sätt, och vi kommer att skicka ditt registerutdrag till din folkbokföringsadress, elektroniskt via mail

Rätt till rättelse
Om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller om fler uppgifter behöver behandlas med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifter har du rätt att få sådana felaktiga uppgifter rättade eller att komplettera med ytterligare uppgifter som kan behövas för behandlingen. När vi har rättat din data kommer vi att kontakta parter som vi har lämnat ut din data till och informera dem om vilka rättelser som har gjorts, under förutsättning att det inte innebär en allt för betungande insats för oss eller om det av någon anledning skulle vara omöjligt. Vi kommer också, om du begär det, kontakta dig och berätta för dig till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering
Du har även rätt att i vissa fall få din data som vi behandlar raderad. Kontakta i så fall oss på personuppgifter@meliusassistans.se eller telefon 020-151 100.

Rätt till begränsning
Du har även rätt att i vissa fall få behandlingen vi gör begränsad. Med begränsning menas att datan markeras så att den i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att datan är felaktig och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder om datan är rätt eller inte. När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

Rätt till dataportabilitet
Du har också rätt till så kallad dataportabilitet för den data du har givit oss i de fall vi gör behandlingen baserat på ditt samtycke eller när vi behandlar uppgifter för att fullgöra ett avtal med dig. Det innebär att du har rätt att få ut den data som du har givit oss och som vi behandlar om dig i ett visst format och att du har rätt att överföra denna till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till portabilitet gäller bara de uppgifter vi behandlat automatiserat. Det betyder att uppgifter som endast behandlas i pappersaktier därför inte omfattas av rätten till dataportabilitet.

Om du vill utöva några av dina rättigheter enligt ovan, ber vi dig kontakta vårt
personuppgifter@meliusassistans.se eller via telefon 020-151 100.

Återkalla samtycke

En del av den behandling vi gör av dina kunduppgifter baserar vi på att du har godkänt den behandlingen, ett s.k. samtycke. Du lämnar vanligtvis ditt samtycke inom ramen för den tjänst du köper av oss. Du hittar mer information om samtycket i anknytning till att vi ber om ditt specifika samtycke för en viss behandling.

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har givit oss för en viss behandling av dina kunduppgifter. För att återkalla ditt redan givna samtycke kan du ta tillbaka samtycke på samma sätt och samma ställe där du tidigare har givit oss samtycket. Här ovan hittar du mer information om när vi behandlar kunduppgifter baserat på ett samtycke. Du bör notera att vi även utför behandling på annan juridisk grund än samtycke. Vi kommer därför att fortsatt utföra viss behandling av dina kund- och trafikuppgifter även om du tar tillbaka ett samtycke.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Melius Assistans (556505-8905)
Begäran om registerutdrag ska skickas till Melius Assistans personuppgifter@meliusassistans.se

Personuppgiftsansvarig

Melius Assistans ser till att behandlingen av din data görs på ett lagligt sätt. Om du vill prata med oss om hur vi lagrar dina personuppgifter, ber vi dig ringa oss på telefon 020-151 100, så kommer de se till att du får prata med rätt person. Du kan också maila på personuppgifter@meliusassistans.se

Övrigt

Om vi gör ändringar i den här integritetspolicy så kommer vi att publicera den uppdaterad version här på http://www.Meliusassistans.se/integritet

Nuvarande Version: 2018-08-02